งานเปิดตัวสมาคม

งานเปิดตัวสมาคม Thailand PKI และการสัมมนา “กุญแจสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย : กุญแจสาธารณะ” (Key to Information Security of Thailand : Public Key Infrastructure) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 5-6 ส.ค. 2552