สาส์นจากนายกสมาคม

logo_small

สมาคม Thailand PKI ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี PKI ให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทยให้มากขึ้น และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการช่วยเหลือกันทั้งทางเทคนิค รวมทั้งเพื่อประกาศถึงความพร้อมของการกำกับดูแลตนเอง(Self-Regulation) เพื่อประกาศให้สังคมไทยหรือต่างชาติได้รับรู้ว่า ผู้ให้บริการออกใบรับรอง (Certification Authority: CA) ไทย มีคุณภาพในการให้บริการเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร นักธุรกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และคนไทย เห็นถึงความสำคัญของการใช้ PKI มากขึ้น เพื่อให้เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ระบบการทำธุรกรรมทางออนไลน์ของไทยมีความ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยได้ต่อไป
การรวมตัวกันจัดตั้งสมาคม Thailand PKI ของ CA ในวันนี้ จึงนับเป็นก้าวแรกที่แสดงความพร้อมในการให้บริการตามมาตรฐานสากลของ CA ไทย อันจำเป็นสำหรับผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติงาน หรือประชาชนต้องทำความรู้จัก ต้องเข้าใจบทบาท และต้องใช้ดุลพินิจในการประเมินความน่าเชื่อถือการให้บริการของ CA ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง และเพื่อให้เห็นภาพทางปฏิบัติในการผลักดันเชิงนโยบายสำหรับการนำเทคโนโลยี PKI ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐต่อไป

อนึ่ง สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศ ได้แก่ Asia PKI Consortium (APKIC) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 โดยมีนางสุรางคณา วายุภาพ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นรองนายกสมาคม Asia PKI Consortium ซึ่งการเข้าร่วมในเวทีนานาชาติดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้ CA ไทยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ในปีนี้ สมาคมฯ มีแผนการดำเนินงานซึ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการให้บริการของ CA ไทย ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น มาตรฐานข้อมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และรายการเพิกถอนใบรับรอง รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยี PKI ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน เช่น การจัดประกวดการแข่งขันการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน PKI (PKI Application Innovation Award) ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของสมาคมฯ จะช่วยขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี PKI ให้มากขึ้นสังคมไทย ส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นต่อไป

นางสุรางคณา วายุภาพ
นายกสมาคม Thailand PKI