ความเป็นมา

logo_small

สมาคม Thailand PKI ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) เพื่อ  สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี PKI ให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทยให้มากขึ้น และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการช่วยเหลือกันทั้งทางเทคนิค รวมทั้งเพื่อประกาศถึงความพร้อมของการกำกับดูแลตนเอง(Self-Regulation)

เพื่อประกาศให้สังคมไทยหรือต่างชาติได้รับรู้ว่า ผู้ให้บริการออกใบรับรอง (Certification Authority: CA) ไทย มีคุณภาพในการให้บริการเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร นักธุรกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และคนไทย เห็นถึงความสำคัญของการใช้ PKI มากขึ้น เพื่อให้เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ระบบการทำธุรกรรมทางออนไลน์ของไทยมีความ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยได้ต่อไป