คณะกรรมการสมาคม

img_director

นางสุรางคณา วายุภาพ

1. นางสุรางคณา วายุภาพ  นายกสมาคม
2. นายกำพล ศรธนะรัตน์    อุปนายกคนที่ 1
3. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์  อุปนายกคนที่ 2
4. นายกิตติ โฆษะวิสุทธิ์     กรรมการด้านธุรกิจ PKI
5. นายโอฬาร วัฒนาสว่าง    กรรมการด้านเทคนิค
6. นายวรพจน์ เถาลัดดา    กรรมการ
7. นายยุทธศาสตร์ นิธีไพจิตร   กรรมการ
8. นายวรรณวิทย์ อาชุบุตร   กรรมการ
9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน    กรรมการและนายทะเบียน
10. นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น   เหรัญญิก
11. นายสันต์ทศน์ สุริยันต์   กรรมการและเลขานุการ